LOGIN / REGISTER ENGLISH / 简体中文
COMMITTEE

The member of Scientific Program  Committee:

Chairs:

Rupert Gerzer, Yidong Gu, Yinghui Li, Oleg Orlov, Yufen Zhao

Members:

Markus Braun, Nicole Buckley, Weiming Cai,  Huaixing Cang, John B. Charles, Gilles Clement, Alexander Chouker, Kesheng Dai, Jeffrey Davis, Yulin Deng, Yubo Fan, Elena Fomina, Ming Gao, Peter Graef, Hans-Christian Gunga, Jinhu Guo, Sandal Gro, Satoshi Iwase, Nick Kanas, Chrysoula Kourtidou-Papadeli, Inessa Kozlovskaya, Yingxian Li, Yongzhi Li, Changting Liu, Hong Liu, Yongding Liu, Mian Long, Aiqin Luo, Yuejia Luo, Marlene Y. MacLeish, Talgat Musabayev (trustee), Livio Narici, Dumitru-Dorin Prunariu, Yi-Xian Qin, Guenther Reitz, Petra Rettberg, Joern, Rittweger, Thais Russomano, Gro Sandal, Peng Shang, Mimi Shao, Klaus Slenzka, Lionel Suchet, Peter Suedfeld, Xiqing Sun, Yeqing Sun, Patric Sundblad, Cora Thiel, Francesco Torchia, Guenther Reitz, Oliver Ullrich, Nicolas Walter, Changyong Wang, Jinfu Wang, Xiang Wang, Huiqiong Zheng, Zhibin Yu, Guangming Zhou, Fengyuan Zhuang